Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Tájékoztató a központi felvételiről - 2024

2024-01-09 08:29:00

1. Időpontja: 2024. január 20. szombat 10:00 óra (vagy igazolással a pótidőpont: január 30. kedd 14 óra).

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A kérelmet az iskolába kell eljuttatni az igazolásokkal együtt.


2.    Beléptetés 9:00-tól. A terembeosztás  az aulában kifüggesztésre kerül, belépéskor megtekinthető. Belépést követően minden felvételiző menjen a kijelölt teremhez!
A kísérő hozzátartozók is bejöhetnek az iskola épületébe, azonban csak a földszinti részen várakozhatnak.

3.    A személyazonosságot a vizsgateremben a felügyelő tanár a személyes fényképes okmányok alapján (személyi igazolvány, vagy diákigazolvány) ellenőrzi. 

4.    10:00 órától a magyar nyelvi (45 perc), 11:00 órától pedig a matematika felvételi (45 perc) megírására kerül sor.

5.    A kijavított dolgozatok megtekintésének, illetve a másolati példány és az értékelőlap átvételének időpontja 2024. január 26. 8:00 és 16:00 óra között az iskolában.

6.    A javítással kapcsolatos észrevételeket 2024. január 29. hétfő 16:00 óráig lehet leadni a titkárságon személyesen, vagy beszkennelve e-mail-ben az iskola központi e-mail címére: boronkay@boronkay.hu a honlapról letölthető a Tanulói észrevétel  formanyomtatványon. Külön-külön lapot kell benyújtani mindkét felvételi tantárgy esetén. Észrevétel esetén a megtekintéskor átvett értékelőlapot vissza kell juttatni az iskolánkba. 

7.    Az értékelő lapokat a megtekintéskor személyesen átvehetik. Az át nem vett értékelőlapokat, illetve a Tanulói észrevétel után módosult értékelőlapokat 2024. február 09-ig a lakcímre postázzuk az esetleges Tanulói észrevétel esetén hozott határozattal együtt.

OKTATÁSI HIVATAL – Felvételi a középfokú iskolákban a 2023/2024. tanévben

 

Általános információk a feladatlapokról

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű nem halványuló, nem radírozható tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.
 

A magyar nyelvi feladatlapokról
A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbéli követelményeknek is meg kell felelnie.


A matematika feladatlapokról
A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.


Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű nem halványuló, nem radírozható tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.

  • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 
  • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók eszközhasználatára vonatkozóan a határozatokat mindenkinek időben elküldtük.


IGAZGATÓSÁG

 Tájékoztató szülőknek